Search
 • Ann Parry Owen

Updated: Mar 16

[Please scroll down for the English version]


Yn 1633, tra roedd dan glo yng ngharchar y Fleet yn Llundain am ei ddyledion, lluniodd John Jones, Gellilyfdy, restrau o wahanol eiriau yn ymwneud â byd natur. Yn eu mysg ceir rhestr yn trafod coed y berllan (perllanwydd) a’u ffrwythau. Wrth drafod y goeden afalau (afallen, afallwydd), enwir dros ugain math gwahanol o afal, ambell un yn hysbys, ond y rhan fwyaf yn ddieithr. (Am y rhestr, gweler isod.) Dyma’r unig restr o afalau a geir yn y Gymraeg, hyd y gwn i, cyn i Iolo Morganwg lunio casgliad ohonynt o Forgannwg. (Cyhoeddwyd y rhan fwyaf o enwau Iolo yn ‘Welsh names of apples’, Cambrian Journal, 1858, https://bit.ly/30rCvWa).


Mae’n debygol mai enw generig yw afal pêr, hynny ydi unrhyw afal melys yn gyffredinol; ac mae’n debygol fod yr un peth yn wir am afal sur, afal chwerwber ac afal melysber. Ond mae’r rhan fwyaf o’r enwau yn y rhestr fel petaent yn cyfeirio at fath arbennig o afal.

Gallwn fod yn hyderus mai hen afal mawr yw’r afal costard, a ddisgrifir yn GPC fel ‘afal o gryn faint a gwrymiau amlwg iddo’. Câi ei ystyried yn afal o safon uchel – ac roedd yn un o’r eitemau ar y bwrdd bwyd, ynghyd â phomgranadau a gwin, pan fwynhaodd y bardd Lewys Glyn Cothi letygarwch Ieuan ap Lewys a Thangwystl ym Mefenydd yn y bymthegfed ganrif (GLGC 88.49–50). Am afalau costard coch, costard gwyn a chostard llwyd, ni chefais hyd i gyfeiriadau Cymraeg pellach atynt, ond fe’u ceir mewn llawlyfrau garddio cynnar yn Saesneg, fel L. Meager, The Compleat English Gardner (10th ed., London, 1704), 50 ac R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747) dan Malus: ‘The gray Costerd is a large good Apple, somewhat whiting on the Outside, and abideth the Winter’.


Mae afal cidodyn yn enw arall na lwyddais i’w ganfod mewn unrhyw eiriadur; ac yn ôl John Jones yma, mae’n un da i’w bobi ac at wneud seidr. Mae’n ddiddorol fod Iolo Morganwg yntau’n cyfeirio at yr afal hwn, gan ei gysylltu’n arbennig â swydd Henffordd a chan nodi ei fod yn dda at wneud seidr: LlGC 13089E, 64 Called also kedodin in Herefrodshire, a fine cyder apple; LlGC 13120B, 268 Called also kydodin in Herefrod a fine Cyder apple. (Diolch yn fawr i Dr Richard Crowe am y cyfeiriadau hyn.) Mae’n ddigon posibl mai o ryw enw Saesneg y daw cidodyn, ond ni lwyddwyd eto i’w olrhain.


Mae’n eithaf sicr, ar y llaw arall, mai o’r Saesneg y daw grining yn afal grining. Yn yr Oxford English Dictionary (OED) disgrifir afal greening fel ‘Any of several varieties of apple which are green when ripe, used for cooking or eating’.


Mae’n bosibl mai afal a elwir yn queening yw’r afal gwyn ochrog: OED queening ‘any of several varieties of apple having prominent angular ribs on the surface of the fruit’. Mewn nodyn ar darddiad queening yn yr OED, gwrthodir awgrym a wnaethpwyd yn flaenorol i’w gysylltu â coin, quoin ‘with reference to the angled shape of the fruit’; trueni, gan y byddai hynny wedi rhoi cyfatebiaeth dda i’r elfen ochrog yn yr enw Cymraeg yma.


Mae afal bresych ac afal pêr bresych yn gwbl ddieithr, ac yn swnio braidd yn anapelgar; felly hefyd afal caled du, er bod R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747), dan malus, yn enwi sawl math o afal du, e.e. ‘The black Apple or Pippin, is a very good eating Apple, and very like a Permean, both in Form and Bigness, but of black sooty colour’.


Mae afal pig y glomen, ar y llaw arall, yn ddigon hysbys – GPC ‘apple with an excrescence at the stalk’. Gallwn dybio nad afal o’r math gorau oedd hwn, gan fod Lewis Morris yn 1740 yn cyfeirio ato mewn cerdd, gan fanylu braidd yn goeglyd ar yr eitemau yn ewyllys Morgan Goch y Melinydd: Dau Afal pîg y Glomen / ’Stol drithroed a chrys gwlanen / O wellt gwely …. Mae’n siŵr fod afal pig y biog yn un eithaf tebyg, ond ni ddeuthum ar draws gyfeiriad arall at hwnnw.


Mae’n bosibl mai’r un afal yw afal pêr Mair: a permain apple ag afal pêr Mai ‘pearmain apple’ (GPC), afal y ceir y dystiolaeth gynharaf drosto yn GPC ar lafar yng Ngheredigion yn yr 20g. Ar y llaw arall mae’r enw afal Mair yn hŷn. Wrth ddisgrifio melyster awen y bardd Llywelyn ab y Moel, meddai Guto’r Glyn: Naddai bob awenyddair / Fal mêl neu afalau Mair (GG.net 82.45–6). Os at Fair Fadlen y cyfeiria Mair yn yr enw, cymharer OED Magdalene ‘a variety of dessert apple’. Mae hwn yn afal sy’n aeddfedu’n gynnar yn yr haf a gall fod Mair wedi ei newid yn Mai mewn cyfnod Protestannaidd. Tybed ai'r Magdalene yw afal pêr Mair yma?


(Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw wybodaeth am yr afalau a drafodir yma.)Apples (1633)


In 1633, whilst incarcerated in the Fleet prison in London as a debtor, John Jones of Gellilyfdy compiled lists of words pertaining to the natural world. Amongst these is a list under the heading perllanwydd a’u ffrwyth (‘trees of the orchard and their fruits’). In the section on the apple tree (afallen, afallwydd), he names over twenty different types of apple, a few known to us today, but most unfamiliar or unknown. As far as I am aware, this is the only list of apples in Welsh before Iolo Morganwg collected apple names from Morgannwg (most of those were published in ‘Welsh names of apples’, Cambrian Journal, 1858, https://bit.ly/30rCvWa).


Afal pêr is likely to be a generic name, for a ‘sweet apple’ in general; similarly afal sur ‘sour apple’, afal chwerwber ‘a sweet and sour apple’ and afal melysber ‘sweet and fragrant apple’. But most of the names in the list seem to refer to particular types of apple.

We can be confident that afal costard is a ‘costard apple’, an old and large type of apple that is described in the OED as ‘a large apple with prominent ribs or ridges’. It was a highly regarded apple – and was one of the items on the dinner table, along with pomegranate and wine, when the fifteenth-century poet Lewys Glyn Cothi enjoyed the hospitality of Ieuan ap Lewys and Tangwystl in Mefenydd (GLGC 88.49–50). I failed to find references to the red, white and grey varieties in Welsh (costard coch, costard gwyn and costard llwyd), but they are all mentioned in several early books in English on gardening, such as L. Meager, The Compleat English Gardner (10th ed., London, 1704), 50 and R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747) under Malus: ‘The gray Costerd is a large good Apple, somewhat whiting on the Outside, and abideth the Winter’.


Afal cidodyn is another apple that I failed to find in any dictionary; and according to John Jones here, it’s a good apple for baking and for making cider. The only other references to this apple are by Iolo Morganwg, who also notes that it’s a good apple for making cider, associating it in particular with Herefordshire: NLW 13089E, 64 Called also kedodin in Herefrodshire, a fine cyder apple; NLW 13120B, 268 Called also kydodin in Herefrod a fine Cyder apple. (I’m grateful to Dr Richard Crowe for these references.) It’s quite possible that cidodyn derives from an English name, as yet unidentified.


On the other hand we can be quite sure that grining in afal grining comes from the English. In the OED a greening is described as ‘Any of several varieties of apple which are green when ripe, used for cooking or eating’.


Afal gwyn ochrog (‘a white angular apple’) is likely to refer to a queening: ‘any of several varieties of apple having prominent angular ribs on the surface of the fruit’ (OED). In a note on the etymology of queening, the OED reject a previous suggestion to derive it from coin, quoin ‘with reference to the angled shape of the fruit’; that’s a shame as that derivation would have corresponded well with the element ochrog in the Welsh name.


Both afal bresych (‘cabbage apple’) and afal pêr bresych (‘sweet cabbage apple’) are unknown and sound rather unappealing, as also does afal caled du (‘hard black apple’), although R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747), under malus, names several types of black apple, e.g. ‘The black Apple or Pippin, is a very good eating Apple, and very like a Permean, both in Form and Bigness, but of black sooty colour’.


Afal pig y glomen (‘the pigeon’s beak apple’), on the other hand, is known – GPC ‘apple with an excrescence at the stalk’. We can presume that this was a second-rate apple, as Lewis Morris, in 1740, lists two of them in a rather satirical poem as items in the will of Morgan Goch the Miller: Dau Afal pîg y Glomen / ’Stol drithroed a chrys gwlanen / O wellt gwely … (‘two pigeon’s beak apples, a three-legged stool and a woollen shirt made of bed straw’). Afal pig y biog (‘the magpie’s beak apple’) is likely to have been a similar apple, but I have found no other reference to it.


Afal pêr Mair: a permain apple is likely to be the same apple as GPC afal pêr Mai ‘pearmain apple’; GPC’s evidence is from an oral source in Ceredigion in the 20th century. On the other hand, afal Mair (‘Mary’s apple’) is much older. To describe the sweetness of Llywelyn ab y Moel’s poetic muse, Guto’r Glyn says: Naddai bob awenyddair / Fal mêl neu afalau Mair (‘He would form every word of poetry like honey or apples of Mary’, GG.net 82.45–6). If Mair refers to Mary Magdalene, then compare perhaps OED Magdalene ‘a variety of dessert apple’, an apple which matures early in the summer. Was Mair ‘Mary’ perhaps changed to Mai ‘May’ in the Protestant period? Could the Magdalene apple be afal pêr Mair?


(I would be very grateful for any information about the apples discussed here.)108 views0 comments

Updated: Feb 17

[Scroll down for the English version]

Ceir yma, ar ffurf PDF, fynegai o gyfeiriadau at enwau lleoedd ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion a Beirdd yr Uchelwyr, c.1100–c.1550. Fersiwn 1b (29 Ionawr, 2021).

 • Ceir rhestr o’r byrfoddau a ddefnyddir ar waelod y Mynegai.

 • Rhoddir y ffurfiau a geir yn y cerddi mewn llythrennau trwm (diweddarwyd orgraff, ond ni safonwyd ffurfiau).

 • O ran trefn y cyfeiriadau, rhoddir y cyfeiriadau ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion yn gyntaf, wedyn barddoniaeth Dafydd ap Gwilym <www.dafyddapgwilym.net>, Guto’r Glyn <www.gutorglyn.net> ac yna golygiadau o waith Beirdd yr Uchelwyr, gan ddilyn trefn yr wyddor.

 • Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth ychwanegu rhagor o ffynonellau.

 • Byddwn yn falch iawn o dderbyn unrhyw gywiriadau neu sylwadau, apo@cymru.ac.uk.

APO_29Ionawr2021MynegaiEnwauLleoedd
.pdf
Download PDF • 832KB

Index of place-names in medieval Welsh poetry


The PDF given here provides an index of place names in the poetry of the Poets of the Princes and the Poets of the Gentry, c.1100–c.1550. Version 1b (29 January 2021).

 • There is a list of abbreviations at the end of the Index.

 • The forms in the poems are given in bold (the orthography has been modernized but the forms have not been standardized).

 • The references are given in the following order: the Poetry of the Princes, the poetry of Dafydd ap Gwilym <www.dafyddapgwilym.net>, Guto’r Glyn <www.gutorglyn.net> and then editions from the Poets of the Gentry series, given in the alphabetical order of the abbreviations.

 • The list will be updated as more sources are added.

 • I would be very happy to receive any corrections or suggestions, apo@cymru.ac.uk.

441 views0 comments
 • Ann Parry Owen

[please scroll down for the English Version]


Tybed sut dywydd gawn ni dros y Nadolig eleni? Dyma gofnod o’r tywydd dros ddeuddeng niwrnod y Nadolig yn ardal Llangollen yn 1469 neu 1486.

Ysgrifennwyd y cofnod gan y bardd a’r ysgrifydd Gutun Owain ar gyfer deuddeng niwrnod y Nadolig, o ddydd Nadolig hyd nos Ystwyll (5 Ionawr). Bu Gutun yn gweithio fel bardd ac ysgrifydd yn Abaty Glyn-y-groes yn Llangollen yn ail hanner y bymthegfed ganrif, ac mae’n debygol iawn mai yno yr ysgrifennodd y cofnod hwn.


Yn anffodus, nid yw Gutun yn nodi’r flwyddyn, ond fel y gwelwch chi mae diwrnod Nadolig a dydd Calan yn syrthio ar ddydd Llun, felly mae 1469, 1475, 1480 a 1486 yn bosibl. (1469 oedd barn J. Gwenogvryn Evans, a 1486 yw barn Daniel Huws yn ei Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, c.800–c.1800, a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn hir.)


Mae’n ddiddorol mai ôd yw ei air am eira, sef gair sydd bellach yn gyfyngedig i ambell ardal yn y gogledd-ddwyrain, fel Rhosllannerchrugog.


Am arwyddocâd arbennig tywydd Deuddeng Niwrnod y Nadolig o safbwynt rhag-weld tywydd y flwyddyn ganlynol, gweler https://unireadinghistory.com/2014/12/23/937/amp/


Llawysgrif rhif 131 yng nghasgliad Peniarth Llyfrgell Genedlaethol Cymru; bydd ar gael ar lein ar wefan y Llyfrgell cyn hir.Will we have a White Christmas this year?


I wonder what sort of weather we’ll have over Christmas this year? Here is a daily account of the weather over the Twelve Days of Christmas recorded near Llangollen, probably in 1469 or 1486.

The account was written by the poet and scribe Gutun Owain over the twelve days of Christmas: from Christmas Day to the Twelfth Night (5 January). Gutun worked as a poet and scribe in the abbey of Valle Crucis in Llangollen in the second half of the fifteenth century, and it is likely that it was there that he wrote this account.


Unfortunately, Gutun did not record the year, but as you see here Christmas Day and New Year’s Day both fell on a Monday, so 1469, 1475, 1480 and 1486 are possible. (J. Gwenogvryn Evans favoured 1469 and Daniel Huws favours 1486 in his Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, c.800–c.1800, soon to be published.)


It is interesting that Gutun uses the word ôd for snow, a word that is by now limited to some areas of north-east Wales, such as Rhosllannerchrugog.


For the significance of the weather over the Twelve Days of Christmas as regards forcasting the weather for the following year, see https://unireadinghistory.com/2014/12/23/937/amp/


Manuscript number 131 is in the National Library of Wales Peniarth Collection which will soon be available online on the Library's website.
67 views0 comments

Croeso i chi gysylltu!

© 2023 gan Train of Thoughts. Wedi ei greu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now