Search
 • Ann Parry Owen

Updated: Apr 23, 2021

[Please scroll down for the English version]


Yn 1633, tra roedd dan glo yng ngharchar y Fleet yn Llundain am ei ddyledion, lluniodd John Jones, Gellilyfdy, restrau o wahanol eiriau yn ymwneud â byd natur. Yn eu mysg ceir rhestr yn trafod coed y berllan (perllanwydd) a’u ffrwythau. Wrth drafod y goeden afalau (afallen, afallwydd), enwir dros ugain math gwahanol o afal, ambell un yn hysbys, ond y rhan fwyaf yn ddieithr. (Am y rhestr, gweler isod.) Dyma’r unig restr o afalau a geir yn y Gymraeg, hyd y gwn i, cyn i Iolo Morganwg lunio casgliad ohonynt o Forgannwg. (Cyhoeddwyd y rhan fwyaf o enwau Iolo yn ‘Welsh names of apples’, Cambrian Journal, 1858, https://bit.ly/30rCvWa).


Mae’n debygol mai enw generig yw afal pêr, hynny ydi unrhyw afal melys yn gyffredinol; ac mae’n debygol fod yr un peth yn wir am afal sur, afal chwerwber ac afal melysber. Ond mae’r rhan fwyaf o’r enwau yn y rhestr fel petaent yn cyfeirio at fath arbennig o afal.

Gallwn fod yn hyderus mai hen afal mawr yw’r afal costard, a ddisgrifir yn GPC fel ‘afal o gryn faint a gwrymiau amlwg iddo’. Câi ei ystyried yn afal o safon uchel – ac roedd yn un o’r eitemau ar y bwrdd bwyd, ynghyd â phomgranadau a gwin, pan fwynhaodd y bardd Lewys Glyn Cothi letygarwch Ieuan ap Lewys a Thangwystl ym Mefenydd yn y bymthegfed ganrif (GLGC 88.49–50). Am afalau costard coch, costard gwyn a chostard llwyd, ni chefais hyd i gyfeiriadau Cymraeg pellach atynt, ond fe’u ceir mewn llawlyfrau garddio cynnar yn Saesneg, fel L. Meager, The Compleat English Gardner (10th ed., London, 1704), 50 ac R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747) dan Malus: ‘The gray Costerd is a large good Apple, somewhat whiting on the Outside, and abideth the Winter’.


Mae afal cidodyn yn enw arall na lwyddais i’w ganfod mewn unrhyw eiriadur; ac yn ôl John Jones yma, mae’n un da i’w bobi ac at wneud seidr. Mae’n ddiddorol fod Iolo Morganwg yntau’n cyfeirio at yr afal hwn, gan ei gysylltu’n arbennig â swydd Henffordd a chan nodi ei fod yn dda at wneud seidr: LlGC 13089E, 64 Called also kedodin in Herefrodshire, a fine cyder apple; LlGC 13120B, 268 Called also kydodin in Herefrod a fine Cyder apple. (Diolch yn fawr i Dr Richard Crowe am y cyfeiriadau hyn.) Mae’n ddigon posibl mai o ryw enw Saesneg y daw cidodyn, ond ni lwyddwyd eto i’w olrhain.


Mae’n eithaf sicr, ar y llaw arall, mai o’r Saesneg y daw grining yn afal grining. Yn yr Oxford English Dictionary (OED) disgrifir afal greening fel ‘Any of several varieties of apple which are green when ripe, used for cooking or eating’.


Mae’n bosibl mai afal a elwir yn queening yw’r afal gwyn ochrog: OED queening ‘any of several varieties of apple having prominent angular ribs on the surface of the fruit’. Mewn nodyn ar darddiad queening yn yr OED, gwrthodir awgrym a wnaethpwyd yn flaenorol i’w gysylltu â coin, quoin ‘with reference to the angled shape of the fruit’; trueni, gan y byddai hynny wedi rhoi cyfatebiaeth dda i’r elfen ochrog yn yr enw Cymraeg yma.


Mae afal bresych ac afal pêr bresych yn gwbl ddieithr, ac yn swnio braidd yn anapelgar; felly hefyd afal caled du, er bod R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747), dan malus, yn enwi sawl math o afal du, e.e. ‘The black Apple or Pippin, is a very good eating Apple, and very like a Permean, both in Form and Bigness, but of black sooty colour’.


Mae afal pig y glomen, ar y llaw arall, yn ddigon hysbys – GPC ‘apple with an excrescence at the stalk’. Gallwn dybio nad afal o’r math gorau oedd hwn, gan fod Lewis Morris yn 1740 yn cyfeirio ato mewn cerdd, gan fanylu braidd yn goeglyd ar yr eitemau yn ewyllys Morgan Goch y Melinydd: Dau Afal pîg y Glomen / ’Stol drithroed a chrys gwlanen / O wellt gwely …. Mae’n siŵr fod afal pig y biog yn un eithaf tebyg, ond ni ddeuthum ar draws gyfeiriad arall at hwnnw.


Mae’n bosibl mai’r un afal yw afal pêr Mair: a permain apple ag afal pêr Mai ‘pearmain apple’ (GPC), afal y ceir y dystiolaeth gynharaf drosto yn GPC ar lafar yng Ngheredigion yn yr 20g. Ar y llaw arall mae’r enw afal Mair yn hŷn. Wrth ddisgrifio melyster awen y bardd Llywelyn ab y Moel, meddai Guto’r Glyn: Naddai bob awenyddair / Fal mêl neu afalau Mair (GG.net 82.45–6). Os at Fair Fadlen y cyfeiria Mair yn yr enw, cymharer OED Magdalene ‘a variety of dessert apple’. Mae hwn yn afal sy’n aeddfedu’n gynnar yn yr haf a gall fod Mair wedi ei newid yn Mai mewn cyfnod Protestannaidd. Tybed ai'r Magdalene yw afal pêr Mair yma?


(Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw wybodaeth am yr afalau a drafodir yma.)Apples (1633)


In 1633, whilst incarcerated in the Fleet prison in London as a debtor, John Jones of Gellilyfdy compiled lists of words pertaining to the natural world. Amongst these is a list under the heading perllanwydd a’u ffrwyth (‘trees of the orchard and their fruits’). In the section on the apple tree (afallen, afallwydd), he names over twenty different types of apple, a few known to us today, but most unfamiliar or unknown. As far as I am aware, this is the only list of apples in Welsh before Iolo Morganwg collected apple names from Morgannwg (most of those were published in ‘Welsh names of apples’, Cambrian Journal, 1858, https://bit.ly/30rCvWa).


Afal pêr is likely to be a generic name, for a ‘sweet apple’ in general; similarly afal sur ‘sour apple’, afal chwerwber ‘a sweet and sour apple’ and afal melysber ‘sweet and fragrant apple’. But most of the names in the list seem to refer to particular types of apple.

We can be confident that afal costard is a ‘costard apple’, an old and large type of apple that is described in the OED as ‘a large apple with prominent ribs or ridges’. It was a highly regarded apple – and was one of the items on the dinner table, along with pomegranate and wine, when the fifteenth-century poet Lewys Glyn Cothi enjoyed the hospitality of Ieuan ap Lewys and Tangwystl in Mefenydd (GLGC 88.49–50). I failed to find references to the red, white and grey varieties in Welsh (costard coch, costard gwyn and costard llwyd), but they are all mentioned in several early books in English on gardening, such as L. Meager, The Compleat English Gardner (10th ed., London, 1704), 50 and R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747) under Malus: ‘The gray Costerd is a large good Apple, somewhat whiting on the Outside, and abideth the Winter’.


Afal cidodyn is another apple that I failed to find in any dictionary; and according to John Jones here, it’s a good apple for baking and for making cider. The only other references to this apple are by Iolo Morganwg, who also notes that it’s a good apple for making cider, associating it in particular with Herefordshire: NLW 13089E, 64 Called also kedodin in Herefrodshire, a fine cyder apple; NLW 13120B, 268 Called also kydodin in Herefrod a fine Cyder apple. (I’m grateful to Dr Richard Crowe for these references.) It’s quite possible that cidodyn derives from an English name, as yet unidentified.


On the other hand we can be quite sure that grining in afal grining comes from the English. In the OED a greening is described as ‘Any of several varieties of apple which are green when ripe, used for cooking or eating’.


Afal gwyn ochrog (‘a white angular apple’) is likely to refer to a queening: ‘any of several varieties of apple having prominent angular ribs on the surface of the fruit’ (OED). In a note on the etymology of queening, the OED reject a previous suggestion to derive it from coin, quoin ‘with reference to the angled shape of the fruit’; that’s a shame as that derivation would have corresponded well with the element ochrog in the Welsh name.


Both afal bresych (‘cabbage apple’) and afal pêr bresych (‘sweet cabbage apple’) are unknown and sound rather unappealing, as also does afal caled du (‘hard black apple’), although R. Bradley, A Dictionary of Plants, vol. II (London, 1747), under malus, names several types of black apple, e.g. ‘The black Apple or Pippin, is a very good eating Apple, and very like a Permean, both in Form and Bigness, but of black sooty colour’.


Afal pig y glomen (‘the pigeon’s beak apple’), on the other hand, is known – GPC ‘apple with an excrescence at the stalk’. We can presume that this was a second-rate apple, as Lewis Morris, in 1740, lists two of them in a rather satirical poem as items in the will of Morgan Goch the Miller: Dau Afal pîg y Glomen / ’Stol drithroed a chrys gwlanen / O wellt gwely … (‘two pigeon’s beak apples, a three-legged stool and a woollen shirt made of bed straw’). Afal pig y biog (‘the magpie’s beak apple’) is likely to have been a similar apple, but I have found no other reference to it.


Afal pêr Mair: a permain apple is likely to be the same apple as GPC afal pêr Mai ‘pearmain apple’; GPC’s evidence is from an oral source in Ceredigion in the 20th century. On the other hand, afal Mair (‘Mary’s apple’) is much older. To describe the sweetness of Llywelyn ab y Moel’s poetic muse, Guto’r Glyn says: Naddai bob awenyddair / Fal mêl neu afalau Mair (‘He would form every word of poetry like honey or apples of Mary’, GG.net 82.45–6). If Mair refers to Mary Magdalene, then compare perhaps OED Magdalene ‘a variety of dessert apple’, an apple which matures early in the summer. Was Mair ‘Mary’ perhaps changed to Mai ‘May’ in the Protestant period? Could the Magdalene apple be afal pêr Mair?


(I would be very grateful for any information about the apples discussed here.)133 views0 comments

Updated: Feb 17, 2021

[Scroll down for the English version]

Ceir yma, ar ffurf PDF, fynegai o gyfeiriadau at enwau lleoedd ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion a Beirdd yr Uchelwyr, c.1100–c.1550. Fersiwn 1b (29 Ionawr, 2021).

 • Ceir rhestr o’r byrfoddau a ddefnyddir ar waelod y Mynegai.

 • Rhoddir y ffurfiau a geir yn y cerddi mewn llythrennau trwm (diweddarwyd orgraff, ond ni safonwyd ffurfiau).

 • O ran trefn y cyfeiriadau, rhoddir y cyfeiriadau ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion yn gyntaf, wedyn barddoniaeth Dafydd ap Gwilym <www.dafyddapgwilym.net>, Guto’r Glyn <www.gutorglyn.net> ac yna golygiadau o waith Beirdd yr Uchelwyr, gan ddilyn trefn yr wyddor.

 • Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth ychwanegu rhagor o ffynonellau.

 • Byddwn yn falch iawn o dderbyn unrhyw gywiriadau neu sylwadau, apo@cymru.ac.uk.

 
APO_29Ionawr2021MynegaiEnwauLleoedd
.pdf
Download PDF • 832KB
 

Index of place-names in medieval Welsh poetry


The PDF given here provides an index of place names in the poetry of the Poets of the Princes and the Poets of the Gentry, c.1100–c.1550. Version 1b (29 January 2021).

 • There is a list of abbreviations at the end of the Index.

 • The forms in the poems are given in bold (the orthography has been modernized but the forms have not been standardized).

 • The references are given in the following order: the Poetry of the Princes, the poetry of Dafydd ap Gwilym <www.dafyddapgwilym.net>, Guto’r Glyn <www.gutorglyn.net> and then editions from the Poets of the Gentry series, given in the alphabetical order of the abbreviations.

 • The list will be updated as more sources are added.

 • I would be very happy to receive any corrections or suggestions, apo@cymru.ac.uk.

540 views0 comments
 • Ann Parry Owen

Please scroll down for the English version


Ymysg y rhestrau geiriau a luniodd yr ysgrifydd John Jones o Gellilyfdy pan oedd yng ngharchar y Fflyd yn y 1630au, ceir y rhestr ddiddorol hon o chwaraeon a gemau. Dyma’r 49fed allan o 130 rhestr ganddo ac fe’i lluniwyd tua diwedd 1632. Mae’n gymysg o gemau a chwaraeon plant ac oedolion ac, fel sy’n arferol ganddo, mae’n dilyn trefn thematig yn hytrach na threfn yr wyddor.

Ar ôl cyfres o eiriau cyffredinol, mae’n cychwyn gyda gemau plant (9–14). Mae chwarae chwyrligwgan (12) ‘troi top’ a chwarae mig ymguddied (13) ‘chwarae cuddio’ yn ddigon cyfarwydd. Prin yw’r cyfeiriadau at chwarae buarth baban y tu allan i’r rhestr hon, ond disgrifir y buarth baban yn y geiriadur (GPC) fel rhyw fath o ffon danllyd a droellid i ddifyrru plentyn. Peryglus! Mae chwarae dwylo gwynion (10) yn ddirgelwch, ond ceir disgrifiad da o chwarae minddu manddell (11) gan y geiriadurwr Thomas Wiliems o Drefriw wrth iddo ddiffinio’r Lladin digitis micare yn ei eiriadur (Peniarth 228, 1604–7): ‘pan fo un yn codi’i fysedd a’r llall, yn troi ymaith oddi wrtho, a ddyfala pesawl un a gyfyd ef … yng Nghymru Chwarae Minddu Manddell’. Gêm ddyfalu faint o fysedd felly. Methais ddod o hyd i esboniad am chwarae cat i’r wern (144), ond mae nifer o gemau plant yn yn cynnwys yr elfen cat neu gath.


Mae’r chwech nesaf (15–20) yn gemau taro. Mae’n bosibl mai fersiwn ar gnapan yw horling pen ffon (15), gêm o daro pêl bren galed â ffon. Wrth drafod y gêm hurling yng Nghernyw meddai George Owen o Henllys (1552–1613): This plaie is vsed in Wales, and the balle is called Knappan … and our ancient cozens the Cornishmen haue the selfe same exercise among them yet obserued, which they call hurlinge. Posibilrwydd arall yw mai rhyw fath o hoci yw horling pen ffon, tebyg i’r hurling traddodiadol a chwaraeir yn Iwerddon.


Mae’r siŵr mai ffurf ar coetan yw coeta (16), sef ‘quoits’, gêm o daflu cylch dros bèg, a dyna hefyd yw pedoli’r gaseg (20), ond gan ddefnyddio pedolau ceffyl yn lle’r cylchoedd arferol. Roedd caelys (17) yn dipyn o ddirgelwch i mi nes dod o hyd i gyfeiriad yng nghyfrol Vernon Bartlett, The Past of Pastimes, at gêm o’r enw kayles (o’r Ffrangeg quilles), a chwaraeid ‘many centuries ago, with the players throwing a stick at the “kittle pins”, the tallest of which was the “king pin”.’ Dyna darddiad y gair kingpin felly! Roedd nawtwll (18) yn gêm arall yn seiliedig ar gael pêl i darged (OED nineholes ‘Any of various games of skill involving nine target holes, spots, etc.’) ac mae’n siŵr mai’r un fath o gêm yw sitenna (19), er na lwyddais i ddod o hyd i unrhyw wybodaeth amdani.


Nesaf cawn gyfres o gemau yn ymwneud â tharo pêl â bat, llaw, neu droed: chwarae pêl ddwylo (21) a chwarae pêl draed (22) – ac mae’n ddiddorol mai traed, nid troed, a geir yn y cyfeiriadau cynharaf at y gêm hon. Wedyn chwarae tenys (23) a chwarae palet (24) sy’n debygol o fod yn fersiynau ar real tennis neu royal tennis, rhagflaenydd ein tennis modern ni, yna chwarae’r humog (25) sydd eto’n gêm o daro pêl, ond y tro hwn â human, sef bat fforchog, fel y disgrifiodd John Jones ef yn 1618: Human: fforch i chware â phêl. Mae’n bosibl mai rhyw fath o hoci yw bwrw’r gamog (26), ond ni ellir bod yn sicr.


Gemau neu chwaraeon a ddisgrifir yn draddodiadol fel y Pedair Camp ar Hugain a geir nesaf, sef gemau yr oedd disgwyl i bob uchelwr gwerth ei halen fod wedi eu meistroli, yn enwedig yn y bymthegfed ganrif: saethu gyda bwa saeth neu gyda dryll (28), rhedeg (29), neidio (30), bwrw maen a throsol (31, 32) ac ati, ac yna gemau ymladd gydag arfau (36–42), gan gynnwys y cleddau a bwcled (38), lle byddai dau ymladdwr yn ymladd â’i gilydd gan ddal tarian fach gron, y bwcled, yn y llaw chwith a chleddyf byr yn y llaw dde.


Daw’r rhestr i ben gyda gemau bwrdd (43–8), gan gynnwys y gemau traddodiadol gwyddbwyll (46), tawlbwrdd (47), a ffristial chwegwyr (48) sydd hefyd yn cael eu rhestru ymysg y Pedair Camp ar Hugain. Mae’n debyg mai rhyw fath o gêm o symud gwerin ar glawr yw ffristial – ac mae’n siŵr mai fersiwn gyda chwech o werin yw hon. Daeth chwarae disiau (43) a chardiau (45) yn arbennig o boblogaidd tua diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, ac yn wir daeth gamblo yn dipyn o broblem gymdeithasol. Roedd gan John Jones ddiddordeb arbennig mewn gemau cardiau – ac mewn llyfr nodiadau a luniodd pan oedd yn yr ysgol ramadeg, ceir disgrifiadau o sawl gêm gardiau ganddo, a chyfarwyddiadau ar sut i gael y gorau (yn seicolegol, yn aml!) ar eich gwrthwynebydd!

Nodiadau

 • Daw’r ddelwedd o’r gêm gwyddbwyll uchod o wynebddalen y gyfrol J. Barbier, The Famous Game of Chesse-play (London, 1652)

Am ragor o wybodaeth am rai o’r gemau a grybwyllir yma, gweler

 • D. Parry-Jones, Welsh Children’s Games and Pastimes (Denbigh, 1964)

 • Vernon Bartlett, The Past of Pastimes (London, 1969)

Ar y Pedair Camp ar Hugain, gweler gwefan ‘Cymru Guto’: http://www.gutorglyn.net/gutoswales/cy/diddordebau.php

 • Ymhellach ar restrau geiriau John Jones, gweler y postiadau blaenorol.


Games and Pastimes in the 17th Century

Among the lists of Welsh words that the scribe John Jones of Gellilyfdy compiled whilst incarcerated in the Fleet Prison in the 1630s is this interesting list of games and pastimes. This is his 49th list of 130, and was written towards the end of 1632. It contains a mixture of children’s and adult’s games and, as was his usual practice, it follows a thematic rather than an alphabetic order.

After opening with a few general terms, he starts with children’s games (9–14). Chwarae chwyrligwgan (12) ‘to spin a top’ and chwarae mig ymguddied (13) ‘to play hide-and-seek’ are familiar enough. The references to chwarae buarth baban outside this list are scarce, but buarth baban is defined in the dictionary (GPC) as some sort of blazing stick that was twirled to entertain a small child. Sounds dangerous! Chwarae dwylo gwynion (10), literally ‘to play white hands’, is a mystery, but the lexicographer Thomas Williems of Trefriw has a good description of Chwarae minddu manddell (11) in his entry under digitis micare in his Latin–Welsh dictionary (Peniarth 228, 1604–7): ‘when one person raises some fingers and the other, facing away from him, tries to guess how many fingers he has raised … in Wales Chwarae Minddu Manddell’. So it’s a game of guessing how many fingers. I failed to find an explanation of chwarae cat i’r wern (144), but many children’s games contain the element cat or cath.


The next six (15–20) are games involving the striking of a ball. Horling pen ffon (15), may be a variant of cnapan, a game of striking a hard wooden ball with a stick. Commenting on the game of hurling in Cornwall, George Owen of Henllys (1552–1613) said: This plaie is vsed in Wales, and the balle is called Knappan … and our ancient cozens the Cornishmen haue the selfe same exercise among them yet obserued, which they call hurlinge. Another possibility is that horling pen ffon is a type of hockey, similar to the traditional hurling played in Ireland.


Coeta (16) is probably a form of coetan or ‘quoits’, a game involving throwing a ring over a peg, and the same is also true of pedoli’r gaseg ‘shoeing the mare’ (20), but using horseshoes instead of the usual rings. Caelys (17) was a bit of a mystery to me until I found a reference in Vernon Bartlett’s volume, The Past of Pastimes, to a game called kayles (from the French quilles), played ‘many centuries ago, with the players throwing a stick at the “kittle pins”, the tallest of which was the “king pin”.’ So that is the origin of the word kingpin! Nawtwll (18) was another game based on getting a ball to a target (OED nineholes ‘Any other games of skill involving nine target holes, spots, etc.’) and sitenna (19) is probably the same type of game, although I failed to find any information about it.


Next we have a series of games involving the hitting of a ball with a bat, hand, or foot: chwarae pêl ddwylo ‘handball’ (21) and chwarae pêl draed ‘football’ (22) – and it’s interesting that the earliest references to this game are to traed ‘feet’, not troed ‘foot’. Then chwarae tenys (23) and chwarae palet (24) are likely to be versions of real tennis or royal tennis, the precursor of lawn tennis. Chwarae’r humog (25) is again a ball-striking game, but this time with a human, a forked bat, as John Jones described it in 1618: ‘Human: a fork to play with a ball’. Bwrw’r gamog (26) may be some kind of hockey, but we cannot be certain.


Games or sports traditionally described as the Pedair Camp ar Hugain ‘The Twenty-four Feats’ come next, games that every nobleman worth his salt was expected to have mastered, especially in fifteenth-century Wales: saethu ‘shooting’ with a bow and arrow or a gun (28), rhedeg ‘running’ (29), neidio ‘jumping’ (30), bwrw maen and bwrw trosol ‘pitching a stone or iron bar’ (31, 32) etc., followed by fighting games with weapons (36–42), including cleddau a bwcled ‘sword and buckler’ (38), where two opponents would fight each other holding a small round shield, the buckler, in the left hand and a short sword in the right hand.


The list ends with board games (43–8), including the traditional games of gwyddbwyll ‘chess’ (46), tawlbwrdd ‘backgammon’ (47), and ffristial chwegwyr (48) which are also listed among the ‘Pedair Camp ar Hugain’. Ffristial is probably some kind of game involving moving pieces or pawns on a board – and this is probably a six-pawn version. Chwarae disiau ‘dice’ (43) and cardiau ‘cards’ (45) became especially popular towards the end of the 16th century, and indeed gambling became quite a problem in society. John Jones was particularly interested in card games – and in a notebook he wrote when he was in grammar school, there are descriptions of several games, and instructions on how (often psychologically!) to get the better of your opponent!

Notes

 • The image of a chess game above comes from the title-page of J. Barbier’s The Famous Game of Chesse-play (London, 1652)

For further information on some of the games mentioned here, see:

 • D. Parry-Jones, Welsh Children’s Games and Pastimes (Denbigh, 1964)

 • Vernon Bartlett, The Past of Pastimes (London, 1969)

For the Twenty Four Feats, see ‘Guto’s Wales’:

http://www.gutorglyn.net/gutoswales/en/diddordebau.php

 • Further on John Jones’s wordlists, see previous posts.

137 views1 comment